சர்வதேச வணிக ஆராய்ச்சி இதழ்

1544-0230

தொகுதி 22, பிரச்சினை 2 (2023)

ஆய்வுக் கட்டுரை

What makes the prophet to be a brand?

  • Aniqa Shahab

ஆய்வுக் கட்டுரை

Intellectual capital formation networks in the COVID-19 era

  • Francisco Espinoza Morales, Cruz García Lirios

ஆய்வுக் கட்டுரை

Governance of Socio-Political Volition

  • Francisco Espinoza Morales, Cruz García Lirios

ஆய்வுக் கட்டுரை

Good Governance in the framework of Responsible Innovation and Responsible Research

  • Sahar Babaei, Akbar Mohammadi