அகாடமி ஆஃப் மார்க்கெட்டிங் ஸ்டடீஸ் ஜர்னல்

1528-2678

தொகுதி 25, சிறப்புப் பிரச்சினை 3 (தலைப்பு: சந்தைப்படுத்தல் ஆய்வு)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Technology Based Uop Green Bond Reshaping The Issuance

 • Shaista Alvi

ஆய்வுக் கட்டுரை

Brand Love Creates Brand Loyalty- Evidence among The Youth

 • Deepak Babu, Abraham Babu

கட்டுரையை பரிசீலி

Sustainability through the Lens of Dynamic Capability: A Histographic Analysis

 • Rohit Bhardwaj, Sunali Bindra and Saurabh Srivastava

கட்டுரையை பரிசீலி

The Performance of Banking Sector In Post Reform Era In India

 • Roop Lal Sharma, Sandeep Bhougal, Ajay Kumar Sharma

ஆய்வுக் கட்டுரை

Impact of Social Media Marketing on the Sales Growth of Fashion Retailers Dealing In Apparels

 • Syeda Shazia Bukhari, Meenakshi Gupta

கட்டுரையை பரிசீலி

Role of Virtual Assistance In Digital Marketing

 • Divya Sharma

குறுகிய தொடர்பு

Impact of Marketization on Rural Consumer Wellbeing

 • Shilpa Gupta

ஆய்வுக் கட்டுரை

Basel Norms-at a Glance

 • Deepika Dhawan, Sushil Kumar Mehta

கட்டுரையை பரிசீலி

Role of Telematics In Motor Insurance: A Way forward

 • Rajesh Verma, Stuti Gupta, Ajay Kumar Sharma, Vernika Sahni, Kunal Goyal

ஆய்வுக் கட்டுரை

A Study on Consumers attitude towards Online Grocery Shopping In Covid19 Pandemic

 • Ramkishen Yelamanchili, Bharati Wukadada, Aparna Jain, Poorvi Pathak

ஆய்வுக் கட்டுரை

Factors Affecting Telemedicine Healthcare Services Adoption during Covid-19 Pandemic: A Study In Indian Context

 • Nishit Kumar Srivastava, Utkal Khandelwal, Trilok Pratap Singh, Anurika Vaish

ஆய்வுக் கட்டுரை

The Theoretical Comparative Analysis on Digital Women Entrepreneurship

 • Prerna Katoch, Syeda Shazia Bukhari

ஆய்வுக் கட்டுரை

Consumer behaviour Towards Lifestyle Retailing Formats In Jammu

 • Mallika Sharma

ஆய்வுக் கட்டுரை

Covid-19: Challenges and Opportunities In Indian Tourism and Hospitality Sector

 • Kumar Ratnesh, Nimit Gupta, Kiran Bala and Shilpee Aggarwal