பொருளாதாரம் மற்றும் பொருளாதார கல்வி ஆராய்ச்சி இதழ்

1533-3604

தொகுதி 21, பிரச்சினை 4 (2020)

ஆய்வுக் கட்டுரை

The Solar Power Situation Issues and Prospects in India

  • Himmat Singh Ratnoo, Rajesh Kumar

தலையங்கங்கள்

Wither Urban Economy

  • Himmat Singh Ratnoo

ஆய்வுக் கட்டுரை

Path Model on Student Self-Efficacy as Influenced by Parenting Practices, Classroom Learning Environment and Interpersonal Support

  • Eugenio S. Guhao, Ruby P. Cabalda, Carmelita B. Chavez, Evelyn P. Saludes

ஆய்வுக் கட்டுரை

Evaluation of Competitiveness of Power Plants: Evidence From India

  • Himmat Singh Ratnoo, Santosh Kumar Dubey