அகாடமி ஆஃப் அக்கவுண்டிங் அண்ட் ஃபைனான்சியல் ஸ்டடீஸ் ஜர்னல்

1528-2635

தொகுதி 24, பிரச்சினை 5 (2020)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Private Sector Investment and Finance: Firm-Level Analyses

  • Mohammad Khataybeh

ஆய்வுக் கட்டுரை

Organization of a Strategic Management Accounting in an Innovative Economy

  • Alla Grinko, Nataliia Havrylenko, Tetiana Kostash, Mariia Plekan, Svitlana Breus

ஆய்வுக் கட்டுரை

Development of an Adaptive Accounting System on The Basis of Quality Improvement of Information Resources

  • Alla Grinko, Angelika Krutova, Oksana Nesterenko, Oksana Blznuk, Iryna Nagorna

ஆய்வுக் கட்டுரை

The Influence of Financial Literacy on Smes Performance Through Access to Finance And Financial Risk Attitude as Mediation Variables

  • Agung Dharmawan Buchdadi, Amelia Sholeha, Gatot Nazir Ahmad, Mukson

ஆய்வுக் கட்டுரை

Fintech Market and Relationship of The Fintech Investments to Banks Revenues: Evidence from Kazakhstan Compared with United States

  • Bauyrzhan Kobadilov Nurbekovich, Galym Omarov Burkitbaevich, Dinara Yermekbayeva Dzhasuzakovna

ஆய்வுக் கட்டுரை

Tax Revenue and Financial Development in Emerging Markets

  • Kunofiwa Tsaurai

ஆய்வுக் கட்டுரை

The Economic Diversification in Saudi Arabia Under the Strategic Vision 2030

  • Abdelkrim A. Guendouz, Saidi M. Ouassaf

ஆய்வுக் கட்டுரை

Management's Tone and Cost Behavior

  • Jin Ho Kim, Jong Eun Lee

ஆய்வுக் கட்டுரை

The Dark Side of Financial Innovation: Deterrent For Economic Growth

  • Ayesha Afzal, Anusheh Ali Gauhar