அகாடமி ஆஃப் எஜுகேஷனல் லீடர்ஷிப் ஜர்னல்

1528-2643

தொகுதி 25, பிரச்சினை 5S (2021)

தலையங்கங்கள்

The Effects of Introducing Online Education Versus Classroom Learning

  • Kelvin Joy, University of Pennsylvania

குறுகிய கருத்து

Effective Teaching, Characteristics of Emotional Intelligence and Multicultural Education

  • Sebastian Fernandez, University of Florida

தலையங்கங்கள்

The Impact of Social Media on College Students During Covid-19 Pandemic

  • G.B. Larson, Southern Illinois University

தலையங்கங்கள்

Strengthening Instructional Management And Observation Systems

  • Jackson Andrea, Henderson State University