பொருளாதாரம் மற்றும் பொருளாதார கல்வி ஆராய்ச்சி இதழ்

1533-3604

தொகுதி 18, பிரச்சினை 2 (2017)

ஆய்வுக் கட்டுரை

The Effect of Economic Growth In Relation to Unemployment

  • Shkumbin Misini, Myrvete Badivuku-Pantina

ஆய்வுக் கட்டுரை

Are Worst Students Really More Overconfident? A Preliminary Test of Different Measures

  • Gianna Lotito, Anna Maffioletti, Marco Novarese

ஆய்வுக் கட்டுரை

Point Elasticity Versus Arc Elasticity On Different Approaches to Teaching Elasticity in Principles Courses

  • Dmitry Shishkin, Andrei Olifer

அசல் கட்டுரைகள்

The Roles and Challenges Confronting the School Governing Body in Representing Schools in the Digital Age

  • Lilian Ifunanya Nwosu, Joshua Ebere Chukwuere