அகாடமி ஆஃப் தொழில் முனைவோர் இதழ்

1528-2686

தொகுதி 28, பிரச்சினை 2 (2022)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Enhancing Brand Equity Through Brand Management in Thailand's Exporting Businesses

  • Cattaleeya Charpavang and Satakoon Kaewmungkoon

ஆய்வுக் கட்டுரை

Strategies Aimed At Improving the Public Private Partnership Initiatives in Agriculture: A Case Study of Namibia

  • Stewart Kaupa, Albert Kamuinjo and Shali Shindume

ஆய்வுக் கட்டுரை

Board Characteristics and its Impact On Dividend Payment

  • MACN. Shafana and Sithy Safeena M.G.H

ஆய்வுக் கட்டுரை

Fintech in Investment Management for Modern Entrepreneurs

  • R.K Tailor and Sofia Khan

ஆய்வுக் கட்டுரை

Enviromental Uncertainty and Firm's Strategic Change: The Moderating Role of Managerial Experience

  • Heni Agustina, Rizki Amalia Elfita, Rizqi Putri Nourma Budiarti, Yohan Kurniawan and Triyonowati

ஆய்வுக் கட்டுரை

Developing Effective Leadership for Sustainable Organizational Performance in South Africa

  • Celeste Enoch and Thea van der Westhuizen