சர்வதேச வணிக ஆராய்ச்சி இதழ்

1544-0230

தொகுதி 20, பிரச்சினை 4 (2021)

குறுகிய கருத்து

WORLD BUSINESS CULTURES AND PRICING STRATEGY

  • Baozhai Ai,

குறுகிய தொடர்பு

FOREIGN EXCHANGE TRADING

  • Luis Noah

கட்டுரையை பரிசீலி

Assessing Factors Influencing on the web Consumers

  • Luis F. Rivera-Galicia

ஆய்வுக் கட்டுரை

COVID CHALLENGES OVER DEVELOPING WORLD: HOW DOES CULTURE AFFECT CRISIS MANAGEMENT

  • Yu-Feng L. Lee,Shammi Gandhi,Jim Fatoki