வணிக ஆய்வுகள் இதழ்

1944-6578

தொகுதி 16, பிரச்சினை 1 (2024)

கருத்துக் கட்டுரை

Exploring applied research techniques for business growth

  • Justin Glass

கருத்துக் கட்டுரை

The role of telecommunications in modern business

  • John Couper