அகாடமி ஆஃப் அக்கவுண்டிங் அண்ட் ஃபைனான்சியல் ஸ்டடீஸ் ஜர்னல்

1528-2635

தொகுதி 28, பிரச்சினை 1 (2024)

ஆய்வுக் கட்டுரை

The Impact of Voice and Accountability in the ESG Framework in a Global Perspective

  • Alberto Costantiello, Angelo Leogrande

ஆய்வுக் கட்டுரை

The determinants of CO2 emissions in the context of ESG models at world level

  • Alberto Costantiello, Angelo Leogrande

ஆய்வுக் கட்டுரை

The Role of GDP Growth in the ESG Approach at World Level

  • Alberto Costantiello, Angelo Leogrande

ஆய்வுக் கட்டுரை

The Labor Force Participation Rate in the Context of ESG Models at World Level

  • Alberto Costantiello, Angelo Leogrande