அகாடமி ஆஃப் அக்கவுண்டிங் அண்ட் ஃபைனான்சியல் ஸ்டடீஸ் ஜர்னல்

1528-2635

தொகுதி 24, பிரச்சினை 1 (2020)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Firm Characteristics and CEO Restricted Stock Sensitivity: Evidence from SEOs

  • Isaac Bonaparte, Nana Y. Amoah, Ebenezer Lamptey

ஆய்வுக் கட்டுரை

The Relationship between Capital Structure and Firm Value: Cases of Listed Companies in the Food and Beverages Industry in Vietnam

  • Tam Thanh Nguyen, Ha Phu Nguyen, Linh B.K Nguyen, Nam Thanh Vu, Thinh Ung Le

ஆய்வுக் கட்டுரை

Zombie Companies in Vietnam: The Empirical Insights and Experiences from Asian and European Companies

  • Ta Quang Binh, Pham Thi Minh Uyen, Nguyen Thi Thuan

ஆய்வுக் கட்டுரை

Factors Affecting Choice of Commercial Banks in Kosovo

  • Arbana Sahiti, Muhamet Aliu, Arben Sahiti, Kushtrim Aliu

ஆய்வுக் கட்டுரை

The Impact of Audit Quality on Narrative Disclosure: Evidence from Egypt

  • Eid Mahmoud AboZaid, Mona Mohamed Elshaabany, Ahmed A. Diab

ஆய்வுக் கட்டுரை

Liquidity Creation and Competition in the Banking Industry Pre and Post Arab Spring in MENA Region

  • Nagea Abraheem, M.H. Yahya, Junaina Muhammad, N.H. Ab Razak

ஆய்வுக் கட்டுரை

Constraints of Small and Medium Enterprises Access To Bank Loans: Evidence from Vietnam Manufacturing Firms

  • Pham Hong Chuong, Nguyen Viet Hung, To Trung Thanh, Ha Quynh Hoa, Tran Tho Dat, Pham Xuan Nam

ஆய்வுக் கட்டுரை

Market Recognition of the Cash Component of Earnings

  • Young Zik Shin