அகாடமி ஆஃப் அக்கவுண்டிங் அண்ட் ஃபைனான்சியல் ஸ்டடீஸ் ஜர்னல்

1528-2635

தொகுதி 27, பிரச்சினை 4 (2023)

ஆய்வுக் கட்டுரை

The effect of IFRS adoption on information overload: Evidence from Egyptian Firms

  • Salma Samir, Medhat Abdel Rasheed, Eman Abdel Wanis

ஆய்வுக் கட்டுரை

Capital Structure, Audit Firm size, and Earnings Management: Evidence from Palestinian Listed Companies

  • Hind Muhtaseb, Veronica Paz, Geoffrey Tickell, Mukesh Chaudhry