வழக்கு ஆய்வுகளுக்கான சர்வதேச அகாடமியின் ஜர்னல்

1532-5822

தொகுதி 23, பிரச்சினை 3 (2017)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Case Study : Id Fresh Food: a Compliment to Healthy Homemade Cooking

  • Rizwana M., Padmalini Singh, Pallavi B.

வழக்கு அறிக்கைகள்

Case Study: Birla Sun Life Asset Management Company - Harting a Unique Success Trajectory

  • Kaushik Roy, Sougata Ray

வழக்கு அறிக்கைகள்

Case Study: Shodh-market Research For Economy Housing

  • Priyanka Shrivastava,Vasudevan Sundara Rajan, Ananthanarayan

ஆய்வுக் கட்டுரை

Case Study: Mucha Lucha! Building a Brand

  • Jason D Reese, Marlene C Kahla, Robert M Crocker

வழக்கு அறிக்கைகள்

Case Study: FX Swaps to Hedge Foreign Currency Transaction Risk at Syracuse Chemical

  • Benjamin L Dow

வழக்கு அறிக்கைகள்

Case Study: Review of AMG's Quarterly Financial Statements: A Short Case About Auditor Responsibilities and Requirements

  • Kathleen A Simione, Aamer Sheikh

வழக்கு அறிக்கைகள்

Case Study: A Question of Low GPA

  • Devi Akella,