மேலாண்மை தகவல் மற்றும் முடிவு அறிவியல் இதழ்

1532-5806

தொகுதி 25, பிரச்சினை 2 (2022)

ஆய்வுக் கட்டுரை

The role of non-governmental organisations (NGOs) for community development: way forward

  • Abiddin, N. Z., Ibrahim, I., & Abdul Aziz, S. A.

ஆய்வுக் கட்டுரை

Economic efficiency of beef cattle production in Thailand

  • Khunchaikarn, S., Mankeb, P., & Suwanmaneepong, S.